Informace pro rodiče

Žáci jsou na domově mládeže ubytováni na základě Vámi potvrzené přihlášky po dobu školního roku 2022/2023. Ukončit ubytování bez závažných důvodů není možné. Platba za měsíc od 1.1.2023 činí 1400,- Kč za dvoulůžkový pokoj, 1200,- Kč za třílůžkový pokoj a 1100,- Kč za čtyřlůžkový pokoj. Žák ubytovaný na domově mládeže může mít na pokoji svůj CD přehrávač, osobní počítač nebo jiný elektrospotřebič. Žáci hradí ubytování u vychovatelky v hotovosti, převodem na účet školy nebo složenkou do posledního dne daného měsíce.  Všichni ubytovaní mají legitimaci, kterou podepisuje při odjezdu paní vychovatelka, rodiče podpisem parafují čas odjezdu dítěte z domu. Příjezd na domov mládeže je možný v neděli od 18.00 hod.. Prosíme, aby spoje, které svým dětem budete vyhledávat, měly do Luhačovic příjezd nejpozději do 21.30 hodin. Je možný příjezd i v pondělí ráno, nesmí však narušit vyučování. Žáci budou na DM rozděleni do tří výchovných skupin, které povedou paní vychovatelky Irena Šoltysová, Mgr.Marcela Suchánková, Marie Haková a Jitka Křapová. V případě jakéhokoliv dotazu či problému apod., se můžete obrátit na paní vychovatelky, tel. číslo: 577 131 068 nebo 731 697 279. Finanční částku, kterou své dítě vybavíte, je možné uložit ve vychovatelně a kdykoliv si dle potřeby peníze vyzvednout. Pokud nebude mít žák peníze uloženy, nemůže DM za případné ztráty nést zodpovědnost.

Režim dne:

 • 6.30 hod. budíček (v případě praxe dle individuální potřeby)
 • 6.30 – 7.30 hod. snídaně (žáci opouští DM nejpozději v 7.30 hodin)
 • 7.45 hod. začátek dopoledního vyučování
 • 11.15 – 13.30 hod. oběd (dle rozvrhu vyučování)
 • 15.30 hod. konec odpoledního vyučování
 • 15.30 – 17.00 hod. zájmová činnost, písemná příprava na vyučování
 • 17.00 – 17.30 hod. večeře
 • 17.30 – 20.00 hod. osobní volno, vycházky, zájmová činnost
 • 20.00 – 21.00 hod. studijní doba
 • 21.30 – 22.00 hod. příprava na večerku
 • 22.00 hod. večerka

Ubytovaní žáci nemohou svévolně opustit Luhačovice. Pokud by chtěl žák opustit území Luhačovic (např. jet do jiného města na návštěvu, zájmového kroužku apod.), může tak učinit po předložení písemné žádosti rodičů, kteří tímto přebírají odpovědnost za své dítě. Žáci na DM nejsou povinni odebírat celodenní stravu. Za odhlašování stravy v případě nemoci či jiné nepřítomnosti si žáci zodpovídají sami.
Stravu je možno odhlásit v pondělí až pátek od 7.00 – 13.30 hodin na tel. čísle: 577 134 300 u vedoucí školní jídelny paní Soni Petříkové. Platba za stravu bude realizována na účet školní jídelny, jak už jste byli informováni.  V případě informací, zájmu, problému apod. se můžete denně obrátit na paní Irenu Šoltysovou, vedoucí DM, nebo v odpoledních a večerních hodinách na jednotlivé vychovatelky, tel. číslo: 577 131 068 nebo 731 697 279.

Dokumenty DM:
Vnitřní řád DM 2022-2023
Příloha č. 1 Používání elektrospotřebičů v Domově mládeže
Příloha č. 2 Denní program v Domově mládeže
Vnitřní směrnice – úplata za ubytování v Domově mládeže SOŠ Luhačovice, Masarykova 999
ŠVP Domova mládeže při SOŠ Luhačovice
Provozní řád DM
Přihláška k ubytování v DM            
Ubytovací řád            
Kritéria výběru žáků k ubytování na DM                      

Luhačovice 2. 1. 2023                                 Irena Šoltysová,vedoucí vychovatelka