Informace pro rodiče

Pokud si chce ubytovaný žák v domově mládeže vyzvednou materiály, které neodkladně potřebuje ke studiu, je tak možné učinit jednotlivě ve středu 25.3.2020 od 8.00 – 12.00 hodin. Děkuji Irena Šoltysová

Žáci jsou na domově mládeže ubytováni na základě Vámi potvrzené přihlášky po dobu školního roku 2019/2020. Ukončit ubytování bez závažných důvodů není možné. Platba za měsíc činí 1200,- Kč za dvoulůžkový pokoj, 1000,- Kč za třílůžkový pokoj a 900,- Kč za čtyřlůžkový pokoj. Žák ubytovaný na domově mládeže může mít na pokoji svůj CD přehrávač, osobní počítač nebo jiný elektrospotřebič. Žáci hradí ubytování u vychovatelky v hotovosti, převodem na účet školy nebo složenkou do 20. dne v příslušném měsíci.  Všichni ubytovaní mají legitimaci, kterou podepisuje při odjezdu vychovatelka, rodiče podpisem parafují čas odjezdu dítěte z domu. Příjezd na domov mládeže je možný v neděli od 18.00 hod.. Prosíme, aby spoje, které svým dětem budete vyhledávat, měly do Luhačovic příjezd nejpozději do 21.30 hodin. Je možný příjezd i v pondělí ráno, nesmí však narušit vyučování. Žáci budou na DM rozděleni do tří výchovných skupin, které povedou paní vychovatelky Irena Šoltysová, Jana Gavlasová, Marie Haková a Mgr.Kristýna Chudová. V případě jakéhokoliv dotazu či problému apod., se na vychovatelky můžete obrátit, tel.číslo: 577 131 068 nebo 731 697 279. Finanční částku, kterou své dítě vybavíte, je možno uložit ve vychovatelně a kdykoliv si dle potřeby peníze vyzvednout. Pokud nebude mít žák peníze uloženy, nemůže DM za případné ztráty nést zodpovědnost.

Režim dne:

 • 6.30 hod. budíček (v případě praxe dle individuální potřeby)
 • 6.30 – 7.30 hod. snídaně (žáci opouští DM nejpozději v 7.30 hodin)
 • 7.45 hod. začátek dopoledního vyučování
 • 11.15 – 13.30 hod. oběd (dle rozvrhu vyučování)
 • 15.30 hod. konec odpoledního vyučování
 • 15.30 – 17.00 hod. zájmová činnost, písemná příprava na vyučování
 • 17.00 – 17.30 hod. večeře
 • 17.30 – 20.00 hod. osobní volno, vycházky, zájmová činnost
 • 20.00 – 21.00 hod. studijní doba
 • 21.30 – 21.45 hod. příprava na večerku
 • 22.00 hod. večerka

Ubytovaní žáci nemohou svévolně opustit Luhačovice. Pokud by chtěl žák opustit území Luhačovic (např. jet do jiného města na návštěvu, zájmového kroužku apod.), může tak učinit po předložení písemné žádosti rodičů, kteří tímto přebírají odpovědnost za své dítě. Žáci na DM nejsou povinni odebírat celodenní stravu. Za odhlašování stravy v případě nemoci či jiné nepřítomnosti, si žáci zodpovídají sami.
Stravu je možno odhlásit v pondělí až pátek od 7.00 – 13.15 hodin na tel. čísle: 577 134 300 u vedoucí školní jídelny paní Soni Petříkové. Platba za stravu bude realizována na účet školní jídelny, jak už jste byli informování.  V případě informací, zájmu, problému apod. se můžete denně obrátit na paní Irenu Šoltysovou, vedoucí DM, nebo v odpoledních a večerních hodinách na jednotlivé vychovatelky, tel. číslo: 577 131 068.

Dokumenty DM
Vnitřní řád DM 2019
DM Příloha Vnitřního řádu DM – používání elektrických spotřebičů v DM 2019/2020
Denní Příloha Vnitřního řádu DM – denní program 2019/2020
Vnitřní Vnitřní směrnice – úplata za ubytování 2019/2020- úplata
Přihláška k ubytování v DM

Luhačovice 31. července 2019                                                Irena Šoltysová,vedoucí vychovatelka