Informace pro rodiče

Žáci jsou na domově mládeže ubytováni na základě Vámi potvrzené přihlášky po dobu školního roku 2017/2018. Ukončit ubytování bez závažných důvodů není možné. Platba za měsíc činí 1200,- Kč za dvoulůžkový pokoj, 1000,- Kč za třílůžkový pokoj a 900,- Kč za čtyřlůžkový pokoj. Žák ubytovaný na domově mládeže může mít na pokoji svůj CD přehrávač, osobní počítač nebo jiný elektrospotřebič. Žáci hradí ubytování u vychovatelky v hotovosti, převodem na účet školy nebo složenkou do 20. dne v příslušném měsíci.  Všichni ubytovaní mají legitimaci, kterou podepisuje při odjezdu vychovatelka, rodiče podpisem parafují čas odjezdu dítěte z domu. Příjezd na domov mládeže je možný v neděli od 18.00 hod.. Prosíme, aby spoje, které svým dětem budete vyhledávat, měly do Luhačovic příjezd nejpozději do 21.30 hodin. Je možný příjezd i v pondělí ráno, nesmí však narušit vyučování. Žáci budou na DM rozděleni do tří výchovných skupin, které povedou paní vychovatelky Irena Šoltysová, Jana Gavlasová, Marie Haková a Bc. Jana Romanová. V případě jakéhokoliv dotazu či problému apod., se na vychovatelky můžete obrátit, tel.číslo: 577 131 068. Finanční částku, kterou své dítě vybavíte, je možno uložit ve vychovatelně a kdykoliv si dle potřeby peníze vyzvednout. Pokud nebude mít žák peníze uloženy, nemůže DM za případné ztráty nést zodpovědnost.

Režim dne:

 • 6.30 hod. budíček (v případě praxe dle individuální potřeby)
 • 6.30 – 7.15 hod. snídaně (žáci opouští DM nejpozději v 7.30 hodin)
 • 7.45 hod. začátek dopoledního vyučování
 • 11.30 – 14.00 hod. oběd (dle rozvrhu vyučování)
 • 15.30 hod. konec odpoledního vyučování
 • 15.30 – 17.00 hod. zájmová činnost, písemná příprava na vyučování
 • 17.00 – 17.30 hod. večeře
 • 17.30 – 20.00 hod. osobní volno, vycházky, zájmová činnost
 • 20.00 – 21.00 hod. studijní doba
 • 21.30 – 21.45 hod. příprava na večerku
 • 22.00 hod. večerka

Ubytovaní žáci nemohou svévolně opustit Luhačovice. Pokud by chtěl žák opustit území Luhačovic (např. jet do jiného města na návštěvu, zájmového kroužku apod.), může tak učinit po předložení písemné žádosti rodičů, kteří tímto přebírají odpovědnost za své dítě. Žáci na DM nejsou povinni odebírat celodenní stravu. Za odhlašování stravy v případě nemoci či jiné nepřítomnosti, si žáci zodpovídají sami.
Stravu je možno odhlásit v pondělí až pátek od 7.00 – 13.15 hodin na tel. čísle: 577 134 300 u vedoucí školní jídelny paní Soni Petříkové. Platba za stravu bude realizována na účet školní jídelny, jak už jste byli informování.  V případě informací, zájmu, problému apod. se můžete denně obrátit na paní Irenu Šoltysovou, vedoucí DM, nebo v odpoledních a večerních hodinách na jednotlivé vychovatelky, tel. číslo: 577 131 068.

UPOZORNĚNÍ ŘEDITELE ŠKOLY:

Termín odevzdání přihlášky do domova mládeže na školní rok 2018/2019 je 21. května 2018. S rozhodnutím o umístění budou zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci vyrozuměni do 9. 6. 2018.

Dokumenty DM
Vnitřní řád DM
Příloha Vnitřního řádu DM – používání elektrických spotřebičů v DM
Příloha Vnitřního řádu DM – denní program
Vnitřní směrnice – úplata za ubytování 2015-2016
Přihláška k ubytování v DM

Luhačovice 31. srpna 2017                                                                                   Irena Šoltysová
vedoucí vychovatelka