Specialista v oblasti knižní kultury

RVP 72-41-M/01 INFORMAČNÍ SLUŽBY – ŠVP Specialista v oblasti knižní kultury

Forma studia: čtyřleté denní studium pro absolventy ZŠ

Podmínky přijetí:  Uchazeči budou přijati na základě bodového hodnocení za prospěch na ZŠ, dále získají body za testy v rámci jednotné přijímací zkoušky, případně za účast ve vybraných soutěžích.
Ukončení studia:    maturitní zkouška
Poskytované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Profil a uplatnění absolventů:

Absolvent se bude umět orientovat v práci s dokumenty, v organizaci a rozvoji informačního fondu, v akvizici informačních pramenů, katalogizaci, v poskytování výpůjčních a referenčních služeb. Absolvent získá všeobecný kulturní rozhled. Bude znát cenu kulturních památek a bude schopen se podílet na ochraně kulturních hodnot.

Specifikem oboru je jeho výrazná humanitní orientace.

Absolvent se uplatní ve veřejném sektoru a v organizacích všech právních forem, kde se předpokládá práce s informacemi a informačními systémy i znalost cizích jazyků. Uplatnění najde v odvětvích zabývajících se knižní kulturou, jako jsou knihovny a další paměťové instituce (muzea, galerie, archivy), knihkupectví, nakladatelství, informační centra, redakce, a to na pozicích dokumentaristů, bibliografů, referentů, asistentů vedoucích pracovníků apod.

Absolvent je připraven i pro vyšší odborné a vysokoškolské studium, zejména v oborech humanitního zaměření (bohemistika, historie, archivnictví, knihovnictví, dějiny umění apod.) i v oborech se zaměřením v oblasti marketingu a managementu, multimediálních komunikací apod.

Termín konání přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024: viz sekce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.
Kritéria pro jednotlivá kola naleznete rovněž v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.
Přihlášku je třeba zaslat do 20. února 2024
.

Učební plán (platný v roce 2022/2023)

Povinné vyučovací předměty1.ročník2.ročník3.ročník4.ročník
    
Český jazyk a literatura5555
1. cizí jazyk3334
2. cizí jazyk3222
Občanská nauka1221
Dějepis23
Matematika3322
Základy přírodních věd22
Zeměpis2
Tělesná výchova2222
Informační procesy2222
Dějiny knižní kultury2
Informační systémy2
Informační etika a komunikace2
Informační služby2
Dějiny umění22
Management a marketing12
Technika administrativy2
Informační a komunikační technologie2222
Ekonomika22
Právní nauka2
Komunikace se zákazníkem2
Anglická/německá konverzace22
Seminář z matematiky nebo z cizího jazyka2
Praktický seminář2222


Úplná verze ŠVP je k dispozici u ředitelky školy.