Aktuální projekty – mobility

 

Mobility

Projekty Erasmus +

KA1, Učíme se z historie a poznáváme současnost tradičních řemesel (Výzva 2016)           Vzdělávací mobilita jednotlivců – dotace 35 238 EUR (čerpáno 15 118 EUR)                        Projekt se zaměřil na zabezpečení odborných čtyřtýdenních stáží v měsících duben – květen 2017 pro 5 žáků čtyřletého oboru Design a tvorba keramiky v Avanosu ve středním Turecku. Partnerem projektu pro stáže žáků Design a tvorba keramiky byla nezisková organizace Kapadokya Eğitim Akademisi Derneği (KAPADEMY). Při vytváření jednotek učení jsme vycházeli z platného RVP a ŠVP a kvalifikací v Národní soustavě kvalifikací – Dekoratér keramiky a Točíř keramiky. Cílem u žáků oboru Design a tvorba keramiky bylo seznámení se s keramikou vytvářenou v Turecku v oblasti Malé Asie, poznání nových technik a designů, nácvik malby nadglazurní technikou, malba podle vlastních výtvarných návrhů s respektováním místní kultury, zvyků a tradic, dekorování různými technikami. Žáci se zaměřili rovněž na vytváření keramických výrobků točením – složitější tvary, výrobu točeného výrobku složeného z více samostatně vytočených dílů.
V závěru běhu stáží provedla přijímající organizace validaci výsledků učení (ECVET). U všech stážistů došlo k rozvoji odborných jazykových dovedností a schopnosti komunikovat v anglickém jazyce, zvýšili si znalosti v oblasti ICT, seznámili se s nejmodernějšími metodami práce i technickým vybavením. Významné bylo poznání kulturního a přírodního bohatstvím oblastí, rozvoj multikulturních dovedností, navázání nových kontaktů, pracovních i osobních. Výsledky projektu využije žadatel, jeho spolupracující školy a sociální partneři v ČR i v zahraničí a také přijímající instituce v Turecku. Byl uskutečně pouze 1 běh stáží namísto plánovaných 2, a to z důvodu politických změn v zemi.                                                                                                                           

 

KA1, Na zkušenou napříč Evropou Moderní trendy v gastronomii a současné trendy evropského marketingu (Výzva 2015)                                                                                                  Vzdělávací mobilita jednotlivců – dotace 31 660 EUR                                                                         Projekt byl zaměřen na třítýdenní stáže 8 nejlepších žáků tříletých gastronomických oborů ukončených výučním listem (kuchař-kuchařka, číšník-servírka a kuchař-číšník) a 12 žáků 1. až 3. ročníků oborů Management umění a reklamy a Informační služby ve firmách a institucích.
Stáže probíhaly v severním Portugalsku v turisticky velmi významné oblasti Minho, partnerem byla nezisková organizace Associação Intercultural Amigos da Mobilidade (The Intercultural Association Mobility Friends).
Cílem u žáků gastronomických oborů bylo naučit se připravovat a servírovat tradiční portugalskou
kuchyni, která se zaměřuje především na přípravu rybích specialit a úpravu darů moře.
Cílem u žáků oborů Management umění a reklamy a Informační služby ve firmách a institucích bylo
poznávání moderních informačních a komunikačních technologií v oblasti marketingu, reklamy a médií a zdokonalení odborných schopností a dovedností účastníků.
U všech stážistů došlo k rozvoji odborných jazykových dovedností a zvýšila se schopnost komunikovat v anglickém jazyce, vzrostla znalost v oblasti informačních a komunikačních technologií, seznámili se s nejmodernějšími metodami práce i technickým vybavením.
Významné bylo také poznání kulturního a přírodního bohatstvím oblasti, rozvoj multikulturních dovedností, navázání nových kontaktů, pracovních i osobních. Dále se naučili samostatnosti, týmové spolupráci a zodpovědnosti za plnění svěřených úkolů, což posílilo jejich osobnostní rozvoj a je obrovským vkladem pro jejich budoucí život.
Výsledky projektu byly a i nadále budou využity Střední odbornou školou Luhačovice, spolupracujícími školami a sociálními partnery školy v ČR i v zahraničí.                                               1. Těšíme se do Portugalska                                                                                                                 2. A jedeme                                                                                                                                             3. Olá                                                                                                                                                       4. Galo de Barcelos                                                                                                                                 5. Olá, o meu nome é                                                                                                                               Kuchařka                                                                                                                                                 Kuchařka-portugalské-kuchyně

KA1, Moderní trendy v gastronomii a současné trendy evropského marketingu (Výzva 2014)
Vzdělávací mobilita jednotlivců – dotace 60 000 EUR
Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability a zlepšení odborných dovedností a kompetencí našich žáků tak, aby se lépe uplatnili a zlepšila se jejich integrace na evropském trhu práce. Dále usilujeme o rozvíjení kvality, inovací a evropské dimenze v oblasti systémů a praxe odborného vzdělávání prostřednictvím nadnárodní spolupráce.
Obsah projektu je zaměřen na poznání pracovního prostředí a pracovního nasazení v jiných zemích Evropské unie, seznámení se s odlišnými metodami práce, pracovními postupy a na zlepšení komunikace v cizích jazycích.
Projekt je zaměřen na 2 skupiny:
A1/ Žáci gastronomických oborů (kuchař-kuchařka, číšník-servírka, kuchař-číšník) – proběhnou 2 běhy mobilit v Turecku (celkem 12 žáků a v každém běhu doprovodná osoba)
Cílem je praktické využívání moderních trendů v gastronomii používané v turecké kuchyni. Výše zmíněným cílům byla přizpůsobená i délka pobytu, nejvhodnější období pro realizaci stáží a počet stážistů. Vzhledem k tomu, že se jedná především o neplnoleté žáky, jeví se jako nejvhodnější třítýdenní stáže.
Celkem proběhnou 2 stáže, v říjnu 2014 a v říjnu 2015, obou se zúčastní vždy 6 žáků a doprovodná osoba.
A2/ Žáci oboru Management umění a reklamy – 2 běhy mobilit v Rakousku (celkem 8 žáků). Cílem je poznávání moderních informačních a komunikačních technologií v oblasti marketingu, reklamy a medií, což zdokonalí odborné schopnosti a dovednosti účastníků. Ti tak v následném studiu či zaměstnání budou moci lépe konkurovat rychlému tempu vývoje v oblasti marketingu, reklamy a médií. Není vyloučená ani možná další budoucí spolupráce absolventů s rakouskými firmami.
Výše zmíněným cílům byla přizpůsobená i délka pobytu stážistů (8 týdnů). Vzhledem k tomu, že adaptabilita v cizí zemi trvá 1 – 2 týdny, především z hlediska jazykového a seznámení se s organizací, je možné teprve další období věnovat intenzivní práci, získávání zkušeností a jejich využití. Jedná se tedy o dlouhodobou aktivitu.Publicita:
1. Pozdrav z Rakouska
2. O turecké kuchyni
3. Den turecké kuchyně