AKTUÁLNÍ PROJEKTY OP JAK

* Šablony JAK-1 SOŠ Luhačovice

Na základě výzvy MŠMT č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, OP JAK (Operační program Jan Amos Komenský) škola začala realizovat projekt Šablony JAK-1 SOŠ Luhačovice“.

Název projektu:   ŠABLONY JAK-1 SOŠ LUHAČOVICE
Registrační číslo projektu:   CZ.02.02.XX/00/22_003/0000969
Datum zahájení fyzické realizace projektu:   1.9.2022
Celková doba realizace projektu:   29 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu:   31.1.2025
Celkové způsobilé výdaje:   1 593 293,00 Kč

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na kombinaci témat:
– personální podpora
– osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání
– inovativní vzdělávání žáků

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Škola pro dosažení cíle projektu zvolila tyto šablony:

Personální podpora SŠ

 • III/5 Kariérový poradce SŠ
  Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu kariérového poradce středním školám. Kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření19 a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání SŠ

 • III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
  Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání

Podpora inovativního vzdělávání žáků v SŠ a DM

 • III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

  Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků SŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

  Aktivitu je možné realizovat přímo ve výuce a/nebo v rámci dalších hodin vzdělávání poskytovaných školou nad rámec běžné výuky (např. odpolední aktivity, letní školy apod.), a to některými z následujících inovativních forem výuky:

  • projektová výuka (ve škole/mimo školu);
  • tandemová výuka;
  • vzdělávání s využitím nových technologií;
  • zážitková pedagogika;
  • propojování formálního a neformálního vzdělávání;
  • aktivizující metody;
  • fiktivní firma
 • VIII/2 Inovativní vzdělávání dětí, žáků a studentů v DM

  Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj dětí/žáků/studentů DM/INT (dále jen „žák“) a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

  Aktivitu je možné realizovat přímo ve vzdělávání a/nebo v rámci dalších hodin vzdělávání poskytovaných školským zařízením nad rámec běžného vzdělávání (např. odpolední aktivity, letní školy apod.), a to některými z následujících inovativních forem vzdělávání:

  • projektová výuka (ve škole/mimo školu);
  • tandemová výuka;
  • vzdělávání s využitím nových technologií;
  • zážitková pedagogika;
  • propojování formálního a neformálního vzdělávání;
  • aktivizující metody;
  • fiktivní firma.