MATURITA

Sledujte web novamaturita.cz, kde jsou uveřejňovány novinky, maturitní zpravodaje, apod. Najdete zde také vzorové úlohy a zadání k jednotlivým předmětům společné (státní) části maturitní zkoušky.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
do 1. prosince 2020: odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období
od 1. dubna 2021: písemné a praktické maturitní zkoušky
od 2. května 2021: didaktické testy společné části
11. – 13. května 2021: obhajoby praktických maturit a maturitních prací
od 19. května 2021: ústní maturitní zkoušky

Od školního roku 2020/2021 bude SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY konána pouze formou DIDAKTICKÝCH TESTŮ.
Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“.
Didaktický test z předmětu český jazyk a literatura trvá 75 minut.
Didaktický test z předmětu cizí jazyk trvá 100 minut (40 minut poslech, 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti).
Didaktický test z matematiky trvá 120 minut.

Podmínkou úspěšného vykonání maturitní zkoušky je hodnocení „uspěl“ ve všech didaktických testech SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY a  hodnocení známkou 1 – 4 ve všech předmětech PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI.

ODBORNÉ PŘEDMĚTY – PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST
Maturitní_témata_z odborných předmětů – 4.M_2020_21
Maturitní témata z odborných předmětů – kov 4.U 2020_21
Maturitní témata z odborných předmětů – keramika 4.U 2020_21
Maturitní témata z odborných předmětů – dřevo 4.U 2020_21
Maturitní témata z odborných předmětů – 4.K, 2020_21

CIZÍ JAZYKY – PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST
1. Písemná práce:
– Minimální rozsah 200 slov,
– celkový čas zkoušky 120 minut,
– 1 téma,
– povolená pomůcka překladový slovník bez přílohy věnované písemnému projevu.
2. Ústní zkouška:
– Příprava 15 minut, zkouška trvá nejdéle 15 minut,
– každá otázka obsahuje vylosované téma, popis obrázku s využitím odborné terminologie a rozhovor se zkoušejícím:
Maturitní témata JA 4.U 2020_2021
Maturitní témata JA 4.M 2020_2021
Maturitní témata JA 4.K 2020_2021
– povolená pomůcka překladový slovník.
Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST
1. Písemná práce:
– Minimální rozsah 250 slov,
– celkový čas zkoušky 130 minut (20 minut volba zadání, 110 minut čas na psaní slohové práce),
– 4 témata (žák si zvolí 1 téma),
– povolená pomůcka Pravidla českého pravopisu.
2. Ústní zkouška
– Příprava 15 minut, zkouška trvá nejdéle 15 minut,
seznam četby 2020/2021 – kánon,
struktura ústní zkoušky 2020/2021.
Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA A MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU – PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST
4U Harmonogram praktické zkoušky 2020_21
4U Témata a způsob hodnocení praktické MZ 2020-21

4M Harmonogram praktické části MZ 2020_21
4M Témata maturitních prací s obhajobou 2020_21

4K Harmonogram praktické části MZ 2020_21
4K Témata maturitních prací s obhajobou 2020_21

HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ A SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
dle § 24, odst. 1 Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou  v platném znění:

4.K, 4.M, 4.U – Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky – český jazyk a literatura a cizí jazyk

4.K 2020_2021_ZPŮSOB HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY – odborné předměty a maturitní práce s obhajobou

4.M_2020_2021 ZPŮSOB HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY – odborné předměty a maturitní práce s obhajobou

4U 2020_21 ZPŮSOB HODNOCENÍ A REALIZACE ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY – odborné předměty a praktická maturitní zkouška

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY – SPOLEČNÁ I PROFILOVÁ ČÁST

Nepovinné zkoušky 2020_2021

MATURITNÍ ZPRAVODAJE

ZÁKONY A VYHLÁŠKY
Školský zákon k 11. 7. 2020
Novela školského zákona č. 349_2020 Sb.
Maturitni_vyhlaska_15-10-2020

maturita