MATURITA

AKTUÁLNĚ DLE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  Č.J.: MSMT-3267/2021-6
ZE DNE 28. 4. 2021:

  • navyšuje se počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu společné části u prvomaturantů, 
  • žák, který neuspěl u zkoušky v jarním zkušebním období 2021 nebo  nekonal povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a omluvil se z konání povinné zkoušky,  může konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu ve dnech 7. – 9. července 2021
  • počet opravných termínů se navyšuje i u praktické zkoušky
  • žák podává písemnou přihlášku na mimořádný termín praktické zkoušky řediteli školy (do tří dnů ode dne, kdy se měla zkouška konat nebo do tří dnů ode dne, kdy se o hodnocení zkoušky dozvěděl)

Sledujte web novamaturita.cz, kde jsou uveřejňovány novinky, maturitní zpravodaje, apod. Najdete zde také vzorové úlohy a zadání k jednotlivým předmětům společné (státní) části maturitní zkoušky.

Aktualizované informace a všechny termíny k jarnímu a podzimnímu období: ZDE

DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
do 1. prosince 2020: odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období
19. dubna – 12. května 2021: praktická maturitní zkouška 4.U
12. května 2021: obhajoby maturitních prací 4.M
13. května 2021: obhajoby maturitních prací 4.K
14. května 2021: obhajoby praktické maturity 4.U
24. května 2021: didaktické testy společné části:
– matematika – 8:00 h
– anglický jazyk – 13:30 h
25. května 2021: didaktické testy společné části:
– český jazyk a literatura – 8:00 h
ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ DIDAKTICKÝCH TESTŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ
Výsledky didaktických testů budou zpřístupněny Cermatem 7. června 2021.
od 7. července
mimořádný termín konání společné části MZ (z důvodu nemoci covid-19 nebo karantény). Bude se konat na spádové škole.
od 2. června 2021: ústní maturitní zkoušky
Harmonogram_ústní_maturitní zkoušky 2021 4.K
Harmonogram_ústní_maturitní zkoušky 2021 4.M
Harmonogram_ústní_maturitní zkoušky 2021 4.U

Od školního roku 2020/2021 bude SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY konána pouze formou DIDAKTICKÝCH TESTŮ.
Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“.
Didaktický test z předmětu český jazyk a literatura trvá 85 minut.
Didaktický test z předmětu cizí jazyk trvá 110 minut (40 minut poslech, 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti).
Didaktický test z matematiky trvá 135 minut.

Podmínkou úspěšného vykonání maturitní zkoušky je hodnocení „uspěl“ ve všech didaktických testech SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY a  hodnocení známkou 1 – 4 ve všech předmětech PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI.

ODBORNÉ PŘEDMĚTY – PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST
Maturitní_témata_z odborných předmětů – 4.M_2020_21
Maturitní témata z odborných předmětů – kov 4.U 2020_21
Maturitní témata z odborných předmětů – keramika 4.U 2020_21
Maturitní témata z odborných předmětů – dřevo 4.U 2020_21
Maturitní témata z odborných předmětů – 4.K, 2020_21

CIZÍ JAZYKY – PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST – AKTUALIZOVÁNO!!
1. Písemná práce – SE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 NEKONÁ
– Minimální rozsah 200 slov,
– celkový čas zkoušky 120 minut,
– 1 téma,
– povolená pomůcka překladový slovník bez přílohy věnované písemnému projevu.
2. Ústní zkouška:
– Příprava 15 minut, zkouška trvá nejdéle 15 minut,
– každá otázka obsahuje vylosované téma, popis obrázku s využitím odborné terminologie a rozhovor se zkoušejícím:
Maturitní témata JA 4.U 2020_2021
Maturitní témata JA 4.M 2020_2021
Maturitní témata JA 4.K 2020_2021
– povolená pomůcka překladový slovník.
Ústní zkouška z cizího jazyka bude hodnocena známkou.
Žák nemusí konat ústní zkoušku z cizího jazyka, může se rozhodnout, zda vykoná zkoušku dobrovolně. Pokud se rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021. Nekonání nebo nevykonání ústní zkoušky nemá vliv na obdržení vysvědčení, pokud žák úspěšně vykonal ostatní povinné profilové zkoušky a didaktické testy.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST – AKTUALIZOVÁNO!!
1. Písemná práce – SE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 NEKONÁ
– Minimální rozsah 250 slov,
– celkový čas zkoušky 130 minut (20 minut volba zadání, 110 minut čas na psaní slohové práce),
– 4 témata (žák si zvolí 1 téma),
– povolená pomůcka Pravidla českého pravopisu.
2. Ústní zkouška
– Příprava 15 minut, zkouška trvá nejdéle 15 minut,
seznam četby 2020/2021 – kánon,
struktura ústní zkoušky 2020/2021.
Žákovský seznam literárních děl je nově možné předkládat až do 30. dubna 2021!!
Ústní zkouška z českého jazyka a literatury bude hodnocena známkou.
Žák nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, může se rozhodnout, zda vykoná zkoušku dobrovolně. Pokud se rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021. Nekonání nebo nevykonání ústní zkoušky nemá vliv na obdržení vysvědčení, pokud žák úspěšně vykonal ostatní povinné profilové zkoušky a didaktické testy.

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA A MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU – PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST

4.U Harmonogram obhajob praktické maturity 14.5.2021
4.U Harmonogram praktické zkoušky 4U_2020_21 aktualizováno
4.U Témata a způsob hodnocení praktické MZ 2020-21 aktualizováno

4M_Harmonogram obhajob maturitní práce 12.5.2021
4M Harmonogram praktické části MZ 2020_21
4M Témata maturitních prací s obhajobou 2020_21

4K_Harmonogram obhajob maturitní práce 13.5.2021
4K Harmonogram praktické části MZ 2020_21
4K Témata maturitních prací s obhajobou 2020_21

HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ A SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
dle § 24, odst. 1 Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou  v platném znění:

4.K, 4.M, 4.U – Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky – český jazyk a literatura a cizí jazyk
NEPLATÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021.
ÚSTNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY A CIZÍHO JAZYKA BUDOU HODNOCENY ZNÁMKAMI.

4.K 2020_2021_ZPŮSOB HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY – odborné předměty a maturitní práce s obhajobou

4.M_2020_2021 ZPŮSOB HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY – odborné předměty a maturitní práce s obhajobou

4U 2020_21 ZPŮSOB HODNOCENÍ A REALIZACE ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY – odborné předměty a praktická maturitní zkouška

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY – SPOLEČNÁ I PROFILOVÁ ČÁST

Nepovinné zkoušky 2020_2021

MATURITNÍ ZPRAVODAJE

ZÁKONY A VYHLÁŠKY
Školský zákon k 11. 7. 2020
Novela školského zákona č. 349_2020 Sb.
Maturitni_vyhlaska_15-10-2020
Opatření obecné povahy 3267/2021-1
Věcný záměr úprav MZ 2021
Další úpravy maturitní zkoušky v roce 2021

maturita