Úřední deska

Informace o škole

Střední odborná škola Luhačovice
škola přidružená k síti škol UNESCO
Právní forma: příspěvková organizace (státní škola)
Zřizovatelem školy je Zlínský kraj, Třída T. Bati 21, 761 90 Zlín
Zřizovací listina s dodatky č. 1 – 7

Dodatek č. 8 ke ZL

REDIZO (přihlášky na VŠ): 600171078 (110500326)
IČO: 61715999
DIČ: CZ61715999
Bankovní spojení: 13834661/0100
Při škole působí Klub rodičů a přátel školy při SOŠ Luhačovice, z. s.


Předmět činnosti: vymezen ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Školní řád: viz sekce PRO VEŘEJNOST
Školné: neplatí se
Studijní obory: viz sekce STUDIJNÍ OBORY


 • Kontaktní adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice
 • GPS souřadnice: 49°5’45.121″N, 17°44’51.600″E
 • Telefon: 577 131 067
 • Webové stránky: www.sosluhac.cz
 • ID datové schránky: 3q3yrhi
 • Kontakty na pracovníky: viz sekce KONTAKTY
 • E-mailová adresa: vedeni@sosluhac.cz
 • E-podatelna: podatelna@sosluhac.cz
 • Způsob doručování dokumentů a formáty doručovaných dokumentů: zde
 • Whistleblowing
  Obecná ustanovení
  V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.
  Oznámení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:
  – písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou,
  – písemně elektronicky zasláním na zvlášť pro tyto účely zřízenou e-mailovou adresu, k níž má přístup pouze příslušná osoba: whistleblowing@sosluhac.cz,
  – ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín,
  – v listinné podobě předat osobně,
  – ústně telefonicky, na telefon č. 733642429.
  Formuláře ke stažení: ZDE
 • Úřední hodiny:

  Škola: Po – Pá 8:00 – 15:00 h
  Domov mládeže a školní jídelna: Po – Pá 7:00 – 14:30 h

  Konzultační hodiny pro žáky i rodiče: viz sekce  PRO UCHAZEČE


Vedení školy

Ředitelka školy: Ing. Jana Šuráňová (statutární orgán právnické osoby)
Doklad o jmenování ředitelky: viz sekce PRO VEŘEJNOST
Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Lubor Černobila
Výchovný poradce: Mgr. Hana Vohnická
Pracovník  pro informace: Jana Šátková
Žádosti o informace: viz sekce PRO VEŘEJNOST
Úhrady za poskytování informací: viz sekce PRO VEŘEJNOST
Opravné prostředky:

Žádost se podává prostřednictvím ŘŠ na:
KÚ Zlínského kraje
odbor školství, mládeže a sportu
třída T. Bati 21
761 90 Zlín
Poučení o formě a náležitostech OP je součástí rozhodnutí ŘŠ.

Návody pro řešení situací: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/201
Příjem žádostí a podání: na sekretariátu ŘŠ písemně, nebo ústně po předchozí domluvě
Formuláře: viz sekce PRO VEŘEJNOST
Nejdůležitější předpisy: http://www.zkola.cz/management/prehledpredpisu/Stranky/Přehled-školských-předpisů.aspx


Součásti školy

Střední odborná škola: kapacita 550 žáků
Domov mládeže: kapacita 66 ubytovaných
Školní jídelna: neuvádí se

Odloučená pracoviště:

 • Dílny uměleckých řemesel, Hradisko 290, 763 26 Luhačovice
  GPS: 49°5’39.591″N, 17°44’59.773″E
 • Domov mládeže, Masarykova 999, 763 26 Luhačovice
  GPS: 49°5’56.140″N, 17°45’17.194″E
 • Školní jídelna, Masarykova 999, 763 26 Luhačovice
  GPS: 49°5’56.140″N, 17°45’17.194″E
Školská rada:

Byla zřízena 12. 9. 2005 podle § 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. jako orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada při SOŠ Luhačovice má 6 členů (2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci rodičů a žáků, 2 zástupci školy).
Předseda: Mgr. Lubor Černobila


Studentský parlament:

Byl zřízen 24. 3. 2023 podle § 21, odst. 1, písm. d zákona č. 561/2004 Sb. a v souladu se školním řádem Střední odborné školy Luhačovice jako samosprávný nezávislý orgán studentů, který vytváří informační most mezi žáky a vedením školy či učiteli, napomáhá zlepšení prostředí školy, pomáhá vytvářet příjemné klima školy a jednotlivých tříd, přispívá k předcházení výskytu negativních jevů mezi žáky, dohlíží na dodržování Školního řádu, podílí se na řešení některých situací a problémů souvisejících s chováním žáků, zveřejňuje názory a nápady žáků, posiluje zodpovědnost a sebedůvěru žáků.
Studentský parlament má 15 členů (1 zástupce z každé třídy).

Předseda: Filip Kubík


Další informace

Datum založení školy: 1.9.1967
Datum zařazení do sítě: 1.9.1996
Poslední aktualizace v síti: 7.11.2018

Rozpočty SOŠ Luhačovice
Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 organizace zřízené Zlínským krajem

Výzva k podání nabídky 

Výzva k podání nabídky