AKTUÁLNÍ PROJEKTY OP VVV

1. Výzva OP VVV

*Šablony SOŠ Luhačovice


Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I
Střední odborná škola Luhačovice je od 1. 10. 2017 zařazena do projektu OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I“.
Výše částky schválené podpory, která bude projektu přidělena, činí 762 863,00 Kč.
Řídící orgán OPVV – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Číslo výzvy: 02_16_035
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006978
Název projektu: Šablony SOŠ Luhačovice
Číslo jednací projektu: MSMT-20126/2017-8
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01. 10. 2017
Celková doba realizace projektu: 24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 09. 2019
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

*Partnerství a realizace projektu “Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje”, s registračním číslem CZ02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

Projekt je zaměřen na intervence naplánované v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje vedoucí ke zkvalitnění poskytovaného vzdělávání ve školách na území Zlínského kraje, a to zejména v oblastech polytechnického vzdělávání, čtenářské, matematické gramotnosti a vytvoření systému kariérového poradenství. Důraz je kladen na podporu pedagogických pracovníků, a to formou vzdělávání, síťování, sdílení zkušeností a předávání dobrých praxí a následné implementace ve výuce.

Cílovými skupinami projektu jsou:

  • Děti, žáci a studenti (MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ)
  • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků
  • Rodiče dětí a žáků
  • Veřejnost

Příjemcem projektu je Zlínský kraj. SOŠ Luhačovice je jedním z partnerů, kteří se podílí na jeho realizaci. V rámci projektu uskuteční naše organizace:

  1. Vzdělávání pedagogických pracovníků pro čtenářskou gramotnost za pomocí workshopů pořádaných v celém Zlínském kraji na téma: Čtenářské strategie, Kritické myšlení, Tvořivý sloh a Čtenářství jako postoj.
  2. Uplatňování nových přístupů ve čtenářské gramotnosti v praxi – za pomoci se seminářů pro žáky ZŠ a SŠ na téma: Čtenářství jako postoj, Mediální výchova a workshopů pro žáky ZŠ a SŠ na téma: Vytvoř si svůj film.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Bližší informace o projektu https://www.kr-zlinsky.cz/implementace-krajskeho-akcniho-planu-rozvoje-vzdelavani-pro-uzemi-zlinskeho-kraje-cl-4340.html