AKTUÁLNÍ PROJEKTY OP VVV

*Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II (IKAP II) – partnerství a realizace projektu 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903
Celková výše podpory: 203 180 300 korun
Příjemcem projektu je Zlínský kraj.
Počet partnerů: 44
Celkové způsobilé výdaje partnera Střední odborné školy Luhačovice:
5 126 129 Kč
Datum zahájení: 1. 1. 2021
Datum ukončení: 30. 11. 2023
Klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny na podporu polytechnického vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti, podnikavosti, na rovné příležitosti ve vzdělávání, zkvalitnění přípravy budoucích pedagogických pracovníků, kariérové poradenství či prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. Důraz je kladen na podporu pedagogických pracovníků zejména formou vzdělávání, síťování, sdílení a předávání zkušeností.

Naše škola se zapojí při podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti
v těchto oblastech:

– vzdělávání pedagogických pracovníků, knihovníků a odborné veřejnosti pro podporu čtenářské gramotnosti (Ladění, workshopy a mentoring)
– aktivity pro žáky k rozvoji čtenářské gramotnosti (autorská čtení, workshopy Zlínská filmová škola.


*Šablony II SOŠ Luhačovice
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II
Střední odborná škola Luhačovice je od 1. 10. 2019 zařazena do projektu OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ II“.
Výše částky schválené podpory, která bude projektu přidělena, činí 1 384 410 Kč
Řídící orgán OPVV – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Číslo výzvy: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014945
Název projektu: Šablony II SOŠ Luhačovice
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01. 10. 2019
Celková doba realizace projektu: 24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 09. 2021
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování

Škola pro dosažení cíle projektu zvolila tyto šablony:
– 2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce středním školám a podpořit tak žáky středních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.
– 2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím stáží u možných budoucích zaměstnavatelů. Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením školy identifikuje oblast/obor, ve kterém chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho navrhne/vybere možného budoucího zaměstnavatele absolventů školy (firmu/společnost/instituci) a tu osloví se žádostí o spolupráci. Stáž pedagogických pracovníků středních škol bude zaměřena na rozvoj odborných kompetencí využitelných ve výuce. Na stáži bude s pedagogem školy spolupracovat garant-průvodce. Jedná se o spolupráci v celkové době trvání min. 60 hodin. Spolupráce spočívá v absolvování stáže vybraného pedagoga z vysílající SŠ u hostitelského zaměstnavatele v délce 40 hodin v průběhu nejdéle 10 dnů.
– 2.III/12 CLIL ve výuce v SŠ
Cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů. Pedagog, který vyučuje zvolený cizí jazyk (dále jen „pedagog-lektor“), povede své dva kolegy-pedagogy, kteří zvolený cizí jazyk nevyučují ani nemají odbornou kvalifikaci pro výuku zvoleného cizího jazyka (dále jen „pedagog – nejazykář“). Pedagog-lektor připraví a zrealizuje pro své kolegy v průběhu deseti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, minimálně 50 výukových lekcí cizího jazyka v délce trvání minimálně 60 minut. Cílem lekcí je získání větší jistoty v komunikačních dovednostech a příprava na zavedení metody CLIL do výuky. Pedagog-lektor ve spolupráci s každým zapojeným pedagogem – nejazykářem  připraví 10 CLIL minilekcí (aktivita v jedné vyučovací hodině alespoň v délce cca 15-20 minut), které budou v průběhu trvání aktivity realizovány pedagogem – nejazykářem v jím vedeném vzdělávacím oboru.
– 2.III/18 a) Využití ICT ve vzdělávání v SŠ – 64 hodin/64 týdnů
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky.
– 2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem.
– 2.VIII/5 Školní kariérový poradce – personální podpora DM
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce domovům mládeže a internátům a podpořit tak žáky a studenty DM a děti a žáky v internátech. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.
– 2.VIII/14 a) Klub pro žáky DM – čtenářský klub
Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky domovů mládeže a internátů. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.
– 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 h
a) čtenářská gramotnost
b) matematická gramotnost
c) cizí jazyky
d) osobnostně sociální rozvoj
j) ICT
– 2.VIII/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků DM – DVPP v rozsahu 8 h
a) čtenářská gramotnost
d) osobnostně sociální rozvoj