AKTUÁLNÍ PROJEKTY OP VVV

*Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II (IKAP II) – partnerství a realizace projektu

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903
Celková výše podpory: 203 180 300 korun
Příjemcem projektu je Zlínský kraj.
Počet partnerů: 44
Celkové způsobilé výdaje partnera Střední odborné školy Luhačovice:
5 126 129 Kč
Datum zahájení: 1. 1. 2021
Datum ukončení: 30. 11. 2023
Klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny na podporu polytechnického vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti, podnikavosti, na rovné příležitosti ve vzdělávání, zkvalitnění přípravy budoucích pedagogických pracovníků, kariérové poradenství či prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. Důraz je kladen na podporu pedagogických pracovníků zejména formou vzdělávání, síťování, sdílení a předávání zkušeností.

Naše škola se zapojí při podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti
v těchto oblastech:

– vzdělávání pedagogických pracovníků, knihovníků a odborné veřejnosti pro podporu čtenářské gramotnosti (Ladění, workshopy a mentoring)
– aktivity pro žáky k rozvoji čtenářské gramotnosti (autorská čtení, workshopy Zlínská filmová škola.