AKTUÁLNÍ PROJEKTY OP VVV


*Šablony II SOŠ Luhačovice
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II
Střední odborná škola Luhačovice je od 1. 10. 2019 zařazena do projektu OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ II“.
Výše částky schválené podpory, která bude projektu přidělena, činí 1 384 410 Kč
Řídící orgán OPVV – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Číslo výzvy: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014945
Název projektu: Šablony II SOŠ Luhačovice
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01. 10. 2019
Celková doba realizace projektu: 24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 09. 2021
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování

Škola pro dosažení cíle projektu zvolila tyto šablony:
– 2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce středním školám a podpořit tak žáky středních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.
– 2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím stáží u možných budoucích zaměstnavatelů. Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením školy identifikuje oblast/obor, ve kterém chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho navrhne/vybere možného budoucího zaměstnavatele absolventů školy (firmu/společnost/instituci) a tu osloví se žádostí o spolupráci. Stáž pedagogických pracovníků středních škol bude zaměřena na rozvoj odborných kompetencí využitelných ve výuce. Na stáži bude s pedagogem školy spolupracovat garant-průvodce. Jedná se o spolupráci v celkové době trvání min. 60 hodin. Spolupráce spočívá v absolvování stáže vybraného pedagoga z vysílající SŠ u hostitelského zaměstnavatele v délce 40 hodin v průběhu nejdéle 10 dnů.
– 2.III/12 CLIL ve výuce v SŠ
Cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů. Pedagog, který vyučuje zvolený cizí jazyk (dále jen „pedagog-lektor“), povede své dva kolegy-pedagogy, kteří zvolený cizí jazyk nevyučují ani nemají odbornou kvalifikaci pro výuku zvoleného cizího jazyka (dále jen „pedagog – nejazykář“). Pedagog-lektor připraví a zrealizuje pro své kolegy v průběhu deseti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, minimálně 50 výukových lekcí cizího jazyka v délce trvání minimálně 60 minut. Cílem lekcí je získání větší jistoty v komunikačních dovednostech a příprava na zavedení metody CLIL do výuky. Pedagog-lektor ve spolupráci s každým zapojeným pedagogem – nejazykářem  připraví 10 CLIL minilekcí (aktivita v jedné vyučovací hodině alespoň v délce cca 15-20 minut), které budou v průběhu trvání aktivity realizovány pedagogem – nejazykářem v jím vedeném vzdělávacím oboru.
– 2.III/18 a) Využití ICT ve vzdělávání v SŠ – 64 hodin/64 týdnů
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky.
– 2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem.
– 2.VIII/5 Školní kariérový poradce – personální podpora DM
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce domovům mládeže a internátům a podpořit tak žáky a studenty DM a děti a žáky v internátech. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.
– 2.VIII/14 a) Klub pro žáky DM – čtenářský klub
Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky domovů mládeže a internátů. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.
– 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 h
a) čtenářská gramotnost
b) matematická gramotnost
c) cizí jazyky
d) osobnostně sociální rozvoj
j) ICT
– 2.VIII/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků DM – DVPP v rozsahu 8 h
a) čtenářská gramotnost
d) osobnostně sociální rozvoj

 


*Partnerství a realizace projektu “Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
”, s registračním číslem CZ02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

Projekt je zaměřen na intervence naplánované v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje vedoucí ke zkvalitnění poskytovaného vzdělávání ve školách na území Zlínského kraje, a to zejména v oblastech polytechnického vzdělávání, čtenářské, matematické gramotnosti a vytvoření systému kariérového poradenství. Důraz je kladen na podporu pedagogických pracovníků, a to formou vzdělávání, síťování, sdílení zkušeností a předávání dobrých praxí a následné implementace ve výuce.

Cílovými skupinami projektu jsou:

  • Děti, žáci a studenti (MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ)
  • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků
  • Rodiče dětí a žáků
  • Veřejnost

Příjemcem projektu je Zlínský kraj. SOŠ Luhačovice je jedním z partnerů, kteří se podílí na jeho realizaci. V rámci projektu uskuteční naše organizace:

  1. Vzdělávání pedagogických pracovníků pro čtenářskou gramotnost za pomocí workshopů pořádaných v celém Zlínském kraji na téma: Čtenářské strategie, Kritické myšlení, Tvořivý sloh a Čtenářství jako postoj.
  2. Uplatňování nových přístupů ve čtenářské gramotnosti v praxi – za pomoci se seminářů pro žáky ZŠ a SŠ na téma: Čtenářství jako postoj, Mediální výchova a workshopů pro žáky ZŠ a SŠ na téma: Vytvoř si svůj film.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Bližší informace o projektu https://www.kr-zlinsky.cz/implementace-krajskeho-akcniho-planu-rozvoje-vzdelavani-pro-uzemi-zlinskeho-kraje-cl-4340.html