Aktuální projekty IROP

*Modernizace učeben odborného výcviku UŘ, CZ.06.04.59/0.0/16_075/0008143

Program: Integrovaný regionální operační program

Celková dotace: 1 300 750 Kč

Realizace: 3/19 – 12/19

Cílem projektu je investiční podpora technických a řemeslných oborů na Střední odborné škole Luhačovice, díky čemuž dojde ke zkvalitnění výuky a větší motivaci ke studiu, a to prostřednictvím nově pořízeného zařízení a vybavení ve vazbě na klíčové kompetence.

Dalším cílem je zvýšení zájmu uchazečů o studium v oborech, které zaměstnavatelé vysoce poptávají a jsou klíčové pro další konkurenceschopnost.

Cílové skupiny: Žáci (obory Design a zpracování kovů, Design a tvorba keramiky, Design a zpracování dřeva), osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci.

Plánovaný nákup zařízení: buchar, kompresor, pila, pec, fréza, dlabačka, odsavač

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

*Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem

Program:  Integrovaný regionální operační program

Období realizace: 3. 7. 2017 – 22. 11. 2019

Stručný obsah:

Obsahem projektu je zavedení technických opatření v souladu s § 5 odst. 3) zákona číslo 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB), kdy tato opatření budou zabezpečovat informační a komunikační systémy 52 příspěvkových organizací (PO) Zlínského kraje (ZK). Hlavním cílem projektu je zvýšení kybernetické bezpečnosti u informačních a komunikačních systémů PO ZK v souladu se standardy zákona 181/2014Sb.

V rámci projektu budou realizována následující technická bezpečnostní opatření pro zabezpečení IS a KS PO (písmena odpovídají ZKB):

  1. b) nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí
  2. c) nástroj pro ověřování identity uživatelů
  3. d) nástroj pro řízení přístupových oprávnění
  4. h) nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí
  5. j) kryptografické prostředky

Aktivity projektu:

Hlavní aktivitou v tomto projektu je „Zabezpečení KII/VIS/ISZS/IS/KS v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 181/2014. Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších a doprovodných předpisů“.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zabezpečení informačních a komunikačních systémů jednotlivých PO, zamezení kybernetickým bezpečnostním incidentům, ochrana osobních údajů v souladu s legislativou ČR a EU (GDPR) a dodávka nových (moderních) technologií nebo modernizace stávajících vybraných technologií 52 příspěvkových organizací Zlínského kraje.

Cílová skupina: Občané, podnikatelé a zaměstnanci ve veřejné správě.

V tomto projektu jsme partnerem, jednou z příspěvkových organizací, kde budou realizována opatření pro kybernetickou bezpečnost.

Více informací na: https://www.kr-zlinsky.cz/zvyseni-kyberneticke-bezpecnosti-ve-vybranych-organizacich-zrizovanych-zlinskym-krajem-cl-4431.html