Prohlášení o přístupnosti

Střední odborná škola Luhačovice se za­va­zu­je k zpří­stup­ně­ní svých           in­ter­ne­to­vých strá­nek v sou­la­du se zá­ko­nem č. 99/2019 Sb., o pří­stup­nos­ti in­ter­ne­to­vých strá­nek a mo­bil­ních apli­ka­cí a o změ­ně zá­ko­na č. 365/2000 Sb., o in­for­mač­ních sys­té­mech ve­řej­né sprá­vy a o změ­ně ně­kte­rých dal­ších zá­ko­nů, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, kte­ré pro­vá­dě­jí směr­ni­ci Ev­rop­ské­ho par­la­men­tu a Ra­dy (EU) 2016/2102 (viz pozn. 1).

To­to pro­hlá­še­ní o pří­stup­nos­ti se vzta­hu­je na in­ter­ne­to­vé strán­ky               or­ga­ni­za­ce na ad­re­se www.sosluhac.cz

Struktura informací

  • Informace jsou publikovány podle specifikace W3C HTML5.
  • Vzhled využívá kaskádové styly CSS3.

Vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu nebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, která slouží         k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Střední odborná škola Luhačovice si kla­de za cíl zpřístup­nit webo­vou     pre­zen­ta­ci všem je­jím uži­va­telům v sou­la­du se zá­klad­ní­mi prin­ci­py          pří­stup­nos­ti.

V pří­pa­dě po­tře­by lze vy­u­žít kon­takt:
Střední odborná škola Luhačovice
Masarykova 101
763 26 Luhačovice
telefon: 577 131 067 – sekretariát
mail: vedeni@sosluhac.cz

Postupy pro prosazování práva

Po­kud uži­va­tel na­bu­de dojmu, že webo­vá strán­ka or­ga­ni­za­ce ne­po­sky­tu­je in­for­ma­ce v sou­la­du s vý­še uve­de­ný­mi pra­vi­dly a vy­čer­pal všech­ny        mož­nos­ti ko­mu­ni­ka­ce se zá­stup­ci or­ga­ni­za­ce či pro­vo­zo­va­te­lem webu,    mů­že sku­teč­nost ozná­mit pří­sluš­né­mu or­gá­nu pro pro­sa­zo­vá­ní prá­va.

Mi­nis­ter­stvo vni­t­ra, od­bor eGo­ver­n­men­tu
ná­měs­tí Hr­di­nů 1634/3
140 21 Pra­ha 4
e-mail: pristupnost@​mvcr.​cz