Obecné informace o zpracování osobních údajů

Střední odborná škola Luhačovice, IČO: 61715999 (dále jen SOŠ Luhačovice): je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.
V rámci zajišťování svých činností provádí SOŠ Luhačovice, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí:
V rámci akcí (např. školní ples, výstava, koncert, Majáles, dny otevřených dveří atd.) pořádaných Střední odbornou školou Luhačovice budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Střední odborná škola Luhačovice nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Informace o zpracování osobních údajů:
1) Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.

2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem.

3) Při zpracování osobních údajů u SOŠ Luhačovice nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

4) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

5) Máte právo:

 • požadovat umožnění přístupu k svým osobním údajům a osobním údajům žáka,
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u SOŠ Luhačovice jsou nepřesné),
 • požadovat vymazání osobních údajů žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 • podat stížnost u dozorového orgánu.

6) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

7) Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

8) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

 • Bc. Michal Maňas
  Masarykova 101
  763 26 Luhačovice
  tel.: 577131067, email: poverenec.oou@sosluhac.cz