Specialista informačních procesů

RVP 72-41-M/01 INFORMAČNÍ SLUŽBY – ŠVP Specialista informačních procesů

Forma studia: čtyřleté denní studium pro absolventy ZŠ

Podmínky přijetí:  Uchazeči budou přijati na základě bodového hodnocení za prospěch na ZŠ, dále získají body za testy v rámci jednotné přijímací zkoušky, případně za účast ve vybraných soutěžích.
Ukončení studia:    maturitní zkouška
Poskytované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Profil a uplatnění absolventů:

Školní vzdělávací program je zaměřen na specifickou oblast – informační procesy. Specialista informačních procesů se připravuje jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické v široké škále profesních aktivit. Absolvent se uplatní jako kvalifikovaný pracovník ve veřejném sektoru a v organizacích všech právních forem, kde se předpokládá práce s informacemi a s informačními systémy i znalost cizích jazyků.  
Absolvent se bude umět orientovat v základních  informačních softwarových rozhraních a komunikačních platformách. Bude ovládat administraci procesů v oblasti informačních systémů a informačních technologií, vytváření spravování a vývoj databází. Zároveň bude vybaven základními  znalostmi pro analýzu a řešení incidentů v oblasti IT security.
Úspěšní absolventi budou moci pokračovat ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách v oblastech informačních služeb, v oborech IT, ale také v oborech humanitního zaměření (bohemistika, historie, archivnictví, knihovnictví, dějiny umění apod.). 

Termín konání přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024: viz sekce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.
Kritéria pro jednotlivá kola naleznete rovněž v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.
Přihlášku je třeba zaslat do 20. února 2024.

Učební plán (platný v roce 2022/2023)

  1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
Povinné vyučovací předměty        
Český jazyk a literatura 5 5 5 5
1. cizí jazyk 3 3 3 4
2. cizí jazyk 3 2 2 2
Občanská nauka 1 2 2 1
Dějepis 2 3
Matematika 3 3 2 2
Základy přírodních věd 2 2
Zeměpis 2
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační procesy 2 2 2 2
Dějiny knižní kultury 2
Informační systémy 2
Informační etika a komunikace 2
Informační služby 2
Dějiny umění 2 2
Management a marketing 1 2
Technika administrativy 2
Informační a komunikační technologie 2 2 2 2
Ekonomika 2 2
Právní nauka 2
Komunikace se zákazníkem 2
Anglická/německá konverzace 2 2
Seminář z matematiky nebo z cizího jazyka 2
Praktický seminář 2 2 2 2

ŠVP je k dispozici u ředitelky školy.