Management a marketingové komunikace

RVP 63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – ŠVP Management a marketingové komunikace

Forma studia: denní čtyřleté

Podmínky přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ. Uchazeči budou přijati na základě bodového hodnocení za prospěch na ZŠ, dále získají body za testy v rámci jednotné přijímací zkoušky, případně za účast ve vybraných soutěžích.

Ukončení studia: maturitní zkouška
Poskytované vzdělání: střední s maturitní zkouškou

Profil uplatnění absolventů: absolventi studijního oboru jsou vzdělaní odborníci, kteří se uplatní v podnicích všech právních forem v oblasti managementu a marketingu. Budou schopni vykonávat profesi managerů střední úrovně na pozici administrativních a organizačních pracovníků, především však ve specializovaných funkcích jako asistenti marketingu a pracovníci propagačních oddělení v komerčních subjektech v oblasti výroby, v reklamních agenturách, dále jako reklamní a propagační pracovníci v nejrůznějších institucích, nakladatelstvích, masmédiích a pod. Mají vytvořeny předpoklady pro samostatné podnikání v marketingových, reklamních a komunikačních agenturách. Absolventi jsou připraveni i pro vysokoškolské studium, zejména v oborech marketingové a sociální komunikace, mediálních studií a vysokých škol uměleckého zaměření. Mohou též samostatně podnikat v oboru marketingu a reklamy.

Termín konání přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021: viz sekce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

Kritéria pro jednotlivá kola naleznete rovněž v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.
Přihlášku je třeba zaslat do 1. března 2021.

Oficiální dny otevřených dveří ve školním roce 2020/2021:
16. 10. 2020 (10:00 – 16:00 hod)
06. 11. 2020 (10:00 – 16:00 hod)
07. 11. 2020 (09:00 – 13:00 hod)
27. 11. 2020 (10:00 – 16:00 hod)
05. 12. 2020 (09:00 – 13:00 hod)
15. 1. 2021 (10:00 – 16:00 hod), současně akce Prezentuj s lehkostí II.
5. 2. 2021 (10:00 – 16:00 hod)
6. 2. 2021 (09:00 – 13:00 hod)
16. 3. 2021 (08:00 – 13:00 hod), současně akce Tak to u nás chodí

Akce pořádané pro žáky základních škol:
4. 12. 2020 Prezentuj a lehkostí I. – přesun na 8. ledna 2021
11. 12. 2020 Spěchej pomalu! – předání cen bylo přesunuto na 22. ledna 2021
15. 1. 2021 Prezentuj s lehkostí II.
5. 2. 2021 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (JPZ)
16. 3. 2021 Tak to u nás chodí – G, M, K

Učební plán platný v roce 2020/2021

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 3 3 3 3
1. cizí jazyk 3 3 3 4
2. cizí jazyk 3 2 2 2
Občanská nauka 1 1
Dějepis 2
Zeměpis 2
Matematika 3 3 3 3
Základy přírodních věd 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2
Inf. a komunikační technologie 2 2
Podniková ekonomika 2 2 2
Účetnictví 2 2 2
Právní nauka 2 2
Psychologie 1 1
Marketing 2
Management 2
Obchodní korespondence 2 2
Klub reklamy a managementu 2 2 2 2
Informační technologie a masmédia 2 2
Aplikovaná ekonomika 2
Dějiny umění 2 2
Dějiny propagace 1
Teorie propagace 2 2
Výtvarná a grafická příprava 2 2 2 2
Anglická/německá konverzace 2 2
Seminář z matematiky nebo cizího jazyka 2

 
 
Management 1.9.20 zkrácená verze
Úplná verze je k dispozici u ředitelky školy.