Design a zpracování kovů

82-51-L/01 UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ – ŠVP Design a zpracování kovů

Forma studia:  denní, čtyřleté
Podmínky přijetí: Úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, úspěšné vykonání talentové zkoušky z modelování, kresby.

Přihlášky je třeba zaslat do 30. listopadu 2023.

Další podmínkou přijetí jsou zdravotní předpoklady pro studium oboru.

Ukončení studia: maturitní zkouška
Poskytované vzdělání: střední s maturitní zkouškou

Profil uplatnění absolventů: Absolvent je připraven pro pracovní činnosti ve zvoleném oboru uměleckého kovářství, zámečnictví a pasířství. Rovněž se může ucházet o studium na vysoké škole nebo o pomaturitní studium.

Talentové zkoušky:

* termíny konání přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024: viz sekce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ;
* kritéria pro všechna kola
přijímacího řízení: viz sekce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

Pro obory s talentovou zkouškou bude škola pořádat přípravné kurzy ve dnech otevřených dveří.

Učební plán (platný v roce 2022/2023)

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 3 3 3 3
Cizí jazyk 3 3 3 3
Občanská nauka 1 1 1
Dějepis 1 1
Matematika 1,5 1,5 1 2
Chemie 1 1
Fyzika 1 1
Základy ekologie 1
Tělesná výchova 2 2 2 2
Odborné předměty
Dějiny umění 1 1,5 1,5 2
Výtvarná příprava 1,5 1,5 2 2
Informační a komunikační technologie 1,5 1,5 1
Technické kreslení 1 1
Ekonomika 1 2
Technologie 1,5 1,5 2 2
Materiály 2 1 1
Konstrukce 1
Technologická dokumentace 1 1
Design 2 2
Seminář z cizího jazyka nebo matematiky 2
Odborný výcvik 12 15 15 13

 
ŠVP je k dispozici u ředitelky školy.