Oznámení o konání řádných voleb do Školské rady při Střední odborné škole Luhačovice

Ředitelka Střední odborné školy Luhačovice, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlašuje řádné volby do Školské rady při Střední odborné škole Luhačovice. Tyto volby budou probíhat v souladu s platným Volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem školy (Zlínský kraj).
Vzhledem k ukončení funkčního období všech členů školské rady, které nastane v červenci 2024, proběhnou volby nových členů pro volební období 2024 – 2027. Školská rada při SOŠ Luhačovice má zřizovatelem stanoven počet členů na 6 osob. Dva členy školské rady si jako své zástupce zvolí zletilí žáci a rodiče nezletilých žáků, dva členy školské rady si zvolí pedagogičtí pracovníci školy a dva členy školské rady určí zřizovatel školy.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB ZÁSTUPCŮ ZLETILÝCH ŽÁKŮ A RODIČŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ DO ŠKOLSKÉ RADY
Volby proběhnou ve dnech 20. – 26. května 2024. Hlasováním oprávněných voličů budou zvoleni dva zástupci zletilých žáků školy a rodičů nezletilých žáků školy.
Vlastnímu hlasování bude předcházet navrhování kandidátů na členství ve Školské radě z řad zletilých žáků a rodičů / zákonných zástupců nezletilých žáků. Termín pro navrhování a stanovení kandidátů je 30. dubna 2024. Kandidáty je možné navrhovat prostřednictvím komunikace s třídním učitelem. Možné je také navrhnout kandidáta přímo a to osobně v pracovních dnech v době od 8:00 do 12:00 v sekretariátu školy nebo e-mailem na adrese vedeni@sosluhac.cz. Navržený kandidát musí s kandidaturou vyjádřit písemný souhlas, teprve po té bude zařazen na seznam kandidátů k volbě. Vlastní volby proběhnou v termínu 20. – 26. května 2024. Oprávněný volič udělí svůj hlas dvěma kandidátům, které vybere ze seznamu navržených kandidátů. Po ukončení hlasování volební komise oznámí výsledek hlasování. Členy Rady školy se stanou dva kandidáti s nejvyššími počty hlasů.
Oprávnění voliči mohou hlasovat on-line ve školním komunikačním systému Bakaláři (sekce Ankety / Vyplňování anket) ve dnech 20. – 26. 5. 2024. V tomto komunikačním systému oprávnění voliči obdrží do své osobní schránky výzvu k volbě s heslem pro přístup k hlasování.
Hlasovat je možné také osobně v kanceláři školy dne 24. 5. 2024 od 9:00 do 15:00 prostřednictvím volebního lístku. Voliči mají povinnost prokázat před hlasováním svou totožnost členům volební komise, jsou-li k tomu vyzváni. Pro hlasování on-line jsou oprávnění voliči ověřeni zasláním hesla a výzvou k hlasování do osobní schránky v systému Bakaláři / Komens.
Žádáme všechny rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky Střední odborné školy Luhačovice, aby se voleb zúčastnili a zvolili si tak své zástupce ve školské radě.


V Luhačovicích dne 16. dubna 2024
Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v.r.

Příspěvek byl publikován 16.4. 2024