Maturitní a závěrečné zkoušky na naší škole

Milí studenti, jak jste se dočetli v tisku a určitě slyšeli i v televizi či rozhlase, začíná se dolaďovat podoba vašich maturitních a závěrečných zkoušek.

Z harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství vyplývá následující:

Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to primárně za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutorium.  Je nutné si s sebou přinést podepsané Čestné prohlášení: zde

Neznamená to běžnou výuku tříd 4.K, 4.M, 4.U a 3.G!!!

Bohužel, taky bychom vás rádi učili „normálně“.

Budou probíhat konzultace s jednotlivými vyučujícími, na kterých se dohodnete prostřednictvím systému Komens nebo mailem. Dohodnete si konkrétní čas a pedagog se bude jednotlivci nebo menší skupině věnovat. Tento čas je prioritně určen na uzavírání klasifikací a přípravě k vašim MZ nebo ZZ.
Pro vstup do budovy vám nebude fungovat čip, ale vyučující si vás u vchodu v dohodnutý čas vyzvedne.

Prosím vás o to, abyste chránili sebe a okolí v maximální možné míře dle pokynů v souvislosti s COVID-19!!
Ve škole jsme zatím všichni zdraví a chceme, aby to tak zůstalo.  V květnu vám potřebujeme uzavřít klasifikace a předat vědomosti, které ještě k vykonání vašich zkoušek nutně potřebujete.

V červnu nás čekají všechny části maturitních a závěrečných zkoušek a přijímací zkoušky pro zájemce o studium na naší škole. Větší nemocnost nebo karanténa by vážně narušila konání vašich zkoušek a fungování celé školy. Musíme být schopni personálně všechno zabezpečit, a to je možné a reálné jenom naší a vaší disciplínou. Nemusím vám připomínat, že většina z vás má kolem sebe i doma někoho blízkého, pro koho by nákaza mohla být fatální.   

K vlastnímu průběhu maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek máme zatím pouze základní informace, které vyplývají ze zákona č. 135/2020 Sb.  zde   a souboru informací vydaných k tomuto zákonu ze strany MŠMT s platností pro školní rok 2019/2020. Zatím nebyla vydána prováděcí vyhláška.  

Známe Návrh na uvolnění škol a školských zařízení: zde

Nevyplývají z něj žádná konkrétní data, momentálně to vypadá na variantu 1, tzn. realizaci MZ a ZZ v měsíci červnu.

K maturitním zkouškám:

Písemné maturitní zkoušky společné části (didaktické testy z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky) začátkem měsíce června. Dle platného zákona se nebudou psát písemné práce z českého a anglického jazyka.

Praktická část MZ tříd 4.K a 4.M proběhne beze změn obsahu a formy zkoušky (obhajoby maturitních prací), změny organizačních pokynů budou provedeny v souvislosti s respektováním hygienických opatření.

Praktická maturitní zkouška třídy 4.U proběhne náhradním způsobem konání a hodnocení, pravděpodobně bez fyzické realizace výrobku, a to formou ústní obhajoby technologické dokumentace, ověření znalostí praktických postupů, popisu návrhové a designové části práce, absolvování praktické zkoušky v rámci jednoho dne.

Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části (jazyk český, jazyk anglický, odborné předměty) dle harmonogramů pro jednotlivé třídy obvyklým způsobem v 8 dnech tak, aby nekonaly dvě třídy zkoušky v jednom dnu. Předpokládáme, že 4.K bude konat zkoušky 2 dny, 4.U – 3 dny, 4.M – 3 dny.

Konkrétnější informace dostanete v dostatečném předstihu.

K závěrečným zkouškám třídy 3.G:

Závěrečná zkouška bude provedena dle státního zadání a bude tedy se skládat ze zkoušky písemné, praktické a ústní.

U praktické závěrečné zkoušky bude stanoven náhradní způsob konání a hodnocení na základě zákona č. 135/2020 Sb.  Předpokládáme, že praktická zkouška proběhne ústní formou, kde bude před komisí žákem obhájena jeho odevzdaná SOP a ověřeny znalosti praktických postupů na základě státního zadání. Žák absolvuje praktickou zkoušku v rámci jednoho dne.  

Zkouška písemná a ústní proběhne řádnou formou, tedy beze změn.

O konkrétních termínech jednotlivých zkoušek, jejich průběhu a organizaci budete informováni v dostatečném předstihu.

Srdečně Vás zdraví Jana Šuráňová, ředitelka školy

 

Příspěvek byl publikován 22.4. 2020