Management a marketingové komunikace

RVP 63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – ŠVP Management a marketingové komunikace

Forma studia: denní čtyřleté

Podmínky přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ. Uchazeči budou přijati na základě bodového hodnocení za prospěch na ZŠ a dále získají další pomocné body za testy (budou-li), případně za účast ve vybraných soutěžích. Jednotná přijímací zkouška.

Ukončení studia: maturitní zkouška
Poskytované vzdělání: střední s maturitní zkouškou

Profil uplatnění absolventů: absolventi studijního oboru jsou vzdělaní odborníci, kteří se uplatní v podnicích všech právních forem v oblasti managementu a marketingu. Budou schopni vykonávat profesi managerů střední úrovně na pozici administrativních a organizačních pracovníků, především však ve specializovaných funkcích jako asistenti marketingu a pracovníci propagačních oddělení v komerčních subjektech v oblasti výroby, v reklamních agenturách, dále jako reklamní a propagační pracovníci v nejrůznějších institucích, nakladatelstvích, masmédiích a pod. Mají vytvořeny předpoklady pro samostatné podnikání v marketingových, reklamních a komunikačních agenturách. Absolventi jsou připraveni i pro vysokoškolské studium, zejména v oborech marketingové a sociální komunikace, mediálních studií a vysokých škol uměleckého zaměření. Mohou též samostatně podnikat v oboru marketingu a reklamy.

Termín konání přijímacího řízení pro školní rok 2017/18: viz sekce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.
Kritéria pro jednotlivá kola naleznete rovněž v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

Přípravné semináře k pokusnému ověřování přijímacího řízení – 14. ledna 2017 dle plánu DOD.

Dny otevřených dveří:

21.10. 2016 (10:00 – 16:00 hod)
04.11. 2016 (10:00 – 16:00 hod)

05.11. 2016 (09:00 – 14:00 hod)
26.11.2016 (09:00 – 14:00 hod)
09.12.2016 (10:00 – 16:00 hod)
10.12.2016 (09:00 – 14:00 hod)
14.01.2017 (09:00 – 14:00 hod)
21.03.2017 (09:00 – 14:00 hod) – TAK TO U NÁS CHODÍ

Školu však může každý zájemce o studium navštívit každý čtvrtek od 14.00 do 15.30 hodin, nejlépe po předchozí domluvě.

Učební plán platný v roce 2016/17

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 3 3 3 3
1. cizí jazyk 3 3 3 4
2. cizí jazyk 3 2 2 2
Občanská nauka 1 1 1 -
Dějepis 2 - - -
Zeměpis 2 - - -
Matematika 3 3 2 2
Základy přírodních věd 2 2 - -
Tělesná výchova 2 2 2 2
Inf. a komunikační technologie 2 2 - -
Podniková ekonomika 2 2 2 -
Účetnictví - 2 2 2
Právní nauka - 2 2 -
Psychologie 1 2 - -
Marketing - - 2 -
Management - - - 2
Obchodní korespondence 2 2 - -
Klub reklamy a managementu 3 2 2 2
Informační technologie a masmédia - - 2 2
Aplikovaná ekonomika - - - 2
Dějiny umění - - 2 2
Dějiny propagace - 1 - -
Teorie propagace - - 2 2
Výtvarná a grafická příprava 2 2 2 2
Anglická/německá konverzace - - 2 2
Maturitní seminář (3. profil. předmět) - - - 2

ŠVP Management umění a reklamy

Úplná verze je k dispozici u ředitele školy.